REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH

Wersja 3_24.09.2021_01

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług diagnostycznych przez Masdiag Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa, NIP: 522-299-64-68, REGON 146121549, KRS 0000420325, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XIII KRS, w dalszej części określaną jako „Laboratorium Masdiag”.

 1. Definicje
  1. Zamawiający – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi.
  2. Pacjent – osoba oddająca materiał do badania
  3. Rejestracja Próbki – oznacza czynność faktyczną polegającą na podaniu: KODU DO REJESTRACJI, dnia pobrania materiału, danych Pacjenta oraz wyborze badań. Czynność ta skutkuje pomniejszeniem puli dostępnych badań na Koncie Instytucji.
  4. Przypisanie badań do „Twojego zestawu do badania” – oznacza czynność faktyczną polegającą na podaniu KODU DO REJESTRACJI oraz wyborze badań, które mają być wykonane z próbki. Czynność ta skutkuje pomniejszeniem puli dostępnych badań na Koncie Instytucji.
  5. Konto Instytucji - oznacza indywidualny dla każdego Zamawiającego panel administracyjny, uruchomiony na jego rzecz przez Laboratorium Masdiag, który po akceptacji niniejszego Regulaminu daje możliwość:
   1. zakładania Kont Użytkowników powiązanych z Zamawiającym
   2. podglądu puli dostępnych badań w ramach Konta Instytucji i składania zamówień
   3. śledzenia historii zlecanych badań na Koncie Instytucji i Kontach Użytkowników
   4. domyślnie funkcjonalności Konta Użytkownika
  6. Konto Użytkownika - konto założone w ramach Konta Instytucji dające możliwość:
   1. Rejestracji Próbki / Przypisania badań do „Twojego zestawu do badania”
   2. podglądu wyników zarejestrowanych próbek
   3. podglądu puli dostępnych badań w ramach Konta Instytucji
  7. Użytkownik – osoba posiadająca dostęp do Konta Użytkownika
  8. KOD DO REJESTRACJI – unikalny ciąg pięciu znaków znajdujący się na etykiecie naklejonej na bibułę.
  9. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
  10. Regulamin – niniejszy regulamin zawierający ogólne warunki i zasady świadczenia usług diagnostycznych.
 2. Zasady i sposób świadczenia usług diagnostycznych
  1. Laboratorium Masdiag, działając jako medyczne laboratorium diagnostyczne, wykonuje badania laboratoryjne w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.
  2. Badania laboratoryjne w Laboratorium Masdiag wykonywane są metodami właściwymi dla uzyskania wiarygodnych wyników diagnostycznych z materiału badanego mogącego być pobranym poza punktem pobrań.
  3. Wykaz dostępnych badań wraz ze szczegółową specyfikacją każdego badania, opisującą m. in. sposób przygotowania Pacjenta do badania, sposób i czas przechowywania materiału badanego, czas oczekiwania na wynik, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. Badania diagnostyczne wykonywane są w oparciu o materiał pobrany na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procedury pobierania materiału.
  5. Określenie płci i wieku na etapie Rejestracji Próbki jest konieczne do prawidłowego przeliczenia wyniku diagnostycznego. Wybór ten nie jest związany z określeniem tożsamości płciowej.
  6. Po zakupie badań zestawy do pobierania materiału dostarczane są Zamawiającemu przez Laboratorium Masdiag w dwóch możliwych wariantach, w zależności od dalszego przeznaczenia:
  7. Wariant Dziesięciopak Wyrób medyczny
   "Twój zestaw do badania”
   Zawartość Opakowanie zawiera:
   • 10 bibuł z naklejonym KODEM DO REJESTRACJI, zapakowanych w oddzielne torebki strunowe z osuszaczem
   • 20 nakłuwaczy jednorazowych (po jednym zapasowym na każdą bibułę)
   • 10 gazików do dezynfekcji
   • 10 opakowań suchych jałowych kompresów (2 sztuki w opakowaniu)
   • 10 plasterków z opatrunkiem
   • 1 zalaminowana instrukcja pobierania materiału
   • 10 zaadresowanych kopert zwrotnych
   „Twój zestaw do badania” zawiera:
   • 1 bibułę z naklejonym KODEM DO REJESTRACJI
   • 2 nakłuwacze jednorazowe
   • 1 gazik do dezynfekcji
   • 1 opakowanie zawierające dwa suche jałowe gaziki
   • 1 plasterek z opatrunkiem
   • 1 woreczek strunowy z osuszaczem
   • instrukcję użycia
   • 1 opłaconą i zaadresowaną kopertę zwrotną
   Osoba pobierająca Uprawniony do pobierania materiału pracownik Zamawiającego lub sam Pacjent po zapoznaniu się z instrukcją pobierania materiału. Pacjent po zapoznaniu się z instrukcją użycia.
   Sposób zlecenia badania

   Rejestracja Próbki przez Użytkownika.

   Każde pobranie materiału powinno być poprzedzone Rejestracją Próbki w aplikacji internetowej Laboratorium Masdiag. Rejestracja równoważna jest ze zleceniem badań i skutkuje pomniejszeniem puli dostępnych badań w ramach Konta Instytucji.

   Przypisanie przez Użytkownika badań do KODU DO REJESTRACJI zawartego w „Twoim zestawie do badania”, a następnie sfinalizowanie rejestracji przez Pacjenta na stronie https://rejestracja.masdiag.pl

   lub

   Rejestracja Próbki przez Użytkownika.

   Każde z powyższych działań skutkuje pomniejszeniem puli dostępnych badań w ramach Konta Instytucji.

   Koszty dostarczenia materiału do laboratorium

   Koszty ponosi Zamawiający.

   Materiał od Pacjentów może być przechowywany i wysyłany zbiorczo, zgodnie ze specyfikacją wykonywanego badania stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

   Do „Twojego zestawu do badania” dołączona jest koperta z opłatą przerzuconą na adresata – tj. Laboratorium Masdiag.
   Odbiorca wyniku Wyniki badań będą dostępne na Koncie Użytkownika, z którego zostały zlecone oraz mogą zostać wysłane w postaci zaszyfrowanej do Pacjenta (po podaniu adresu e-mail Pacjenta i zaznaczeniu opcji „wyślij wyniki do pacjenta”).

   Pacjent

   Zabezpieczony hasłem wynik badania zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas Rejestracji Próbki.
  8. Pobieranie materiału do badania musi być prowadzone zgodne z instrukcją pobierania materiału stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  9. Opłaty za poszczególne badania zależne są od wielkości zamówienia. Minimalna wielkość jednorazowego zamówienia to przynajmniej 10 badań (wszystkich rodzajów w sumie):
   1. w przypadku wariantu „Badanie z zestawem do pobierania materiału”, gdzie zestawy do pobierania materiału pakowane są po 10, ilość zamawianych badań zawsze musi być wielokrotnością dziesięciu
   2. w przypadku „Twojego zestawu do badania” możliwe jest zamówienie dowolnej ilości sztuk, pod warunkiem, że sumaryczne zamówienie wyniesie co najmniej 10 badań
  10. Szczegółowy cennik badań stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Podane w cenniku ceny są cenami netto zwolnionymi z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43, ust.1 pkt. 18 o podatku od towarów i usług (stawka VAT: zw., PKWiU 86.90.15).
  11. W związku z tym, że standardowo do każdego zakupionego badania dostarczany jest 1 zestaw do pobierania materiału, zaś z jednej bibuły można wykonać więcej niż jeden rodzaj badania, możliwa jest sytuacja, w której Zamawiającemu pozostaną zestawy do pobierania materiału, a nie będzie dysponował pulą opłaconych badań. W takim przypadku możliwe jest zamówienie samych badań, co zostało uwzględnione w cenniku w pozycji „Badanie bez zestawu do pobierania materiału”.
  12. Maksymalny czas na wykorzystanie badania z puli to 2 lata od daty doładowania. Po tym czasie badanie zostanie odliczone z puli bez możliwości zwrotu kosztów.
  13. Laboratorium Masdiag wykona badania pod warunkiem prawidłowej Rejestracji Próbki oraz prawidłowego pobrania materiału zgodnie z załączoną instrukcją (Załącznik nr 2).
  14. Prawidłowo pobrane próbki przesyłane do Laboratorium bez Rejestracji Próbki / Przypisania badań do „Twojego zestawu do badania” nie będą analizowane do czasu uzupełnienia rejestracji z zastrzeżeniem, że po okresie 3 miesięcy od przyjęcia materiału do laboratorium będzie on utylizowany, a analiza niemożliwa do wykonania.
  15. Materiał pobrany niezgodnie z instrukcją nie będzie analizowany - nie należy wysyłać go do Laboratorium. W takiej sytuacji należy skontaktować się z działem wsparcia pod adresem pomoc@masdiag.pl , koniecznie podając KOD DO REJESTRACJI.
  16. W sytuacji przesłania do Laboratorium Masdiag niewłaściwie pobranego materiału:
   1. w przypadku bibuły pochodzącej z dziesięciopaku - próbka trafi do listy anulowanych na Koncie Instytucji. Od tego momentu Zamawiający ma 90 dni kalendarzowych na zamówienie zapasowych zestawów do pobierania materiału, za które zostanie obciążony zgodnie z Załącznikiem nr 3, pozycja „Powtórzone badanie dla anulowanej próbki”
   2. w przypadku wykorzystania „Twojego zestawu do badania” Pacjent dostanie jednorazowo e-mail z linkiem do formularza, gdzie należy wprowadzić dane adresowe, na które zostanie wysłany zestaw do pobierania materiału
 3. Rejestracja Konta Instytucji i zasady jego funkcjonowania
  1. W celu korzystania z usług diagnostycznych Zamawiający zakłada Konto Instytucji w aplikacji internetowej Laboratorium Masdiag dostępnej na stronie internetowej: https://rejestracja.masdiag.pl (opcja „Partnerzy Biznesowi firmy Masdiag”).
  2. Założenie Konta Instytucji wymaga od Zamawiającego:
   1. zdefiniowania osoby oraz jej danych kontaktowych
   2. zdefiniowania adresu Instytucji i NIP
   3. zdefiniowanie hasła dostępowego
   4. akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu
   5. opcjonalnie podania innego adresu e-mail do przesyłania faktur elektronicznych
   6. opcjonalnie podanie innego adresu pocztowego do wysyłki zamówień
  3. Dostęp do Konta Instytucji może mieć wiele osób, przy czym każda z tych osób może podejmować działania (takie jak na przykład akceptacja Regulaminu czy składanie zamówień) w imieniu instytucji Zamawiającego. Laboratorium Masdiag nie odpowiada za skutki tych działań. Zlecenie utworzenia dostępu dla tych osób należy kierować na adres webadmin@masdiag.pl
  4. W ramach Konta Instytucji Zamawiający ma możliwość tworzenia Kont Użytkowników umożliwiających innym użytkownikom w ramach tej samej instytucji rejestrowanie i przypisywanie badań oraz zestawów do pobierania materiału (KODÓW DO REJESTRACJI)
  5. Założenie Konta Instytucji oraz akceptacja Regulami skutkują zwarciem umowy o świadczenie usług diagnostycznych.
 4. Zakup badań
  1. Zakup badań w ramach cennika dokonywany jest za pomocą formularza zamówienia dostępnego na Koncie Instytucji.
  2. Po złożeniu zamówienia na adres Użytkownika zostanie wysłany e-mail z linkiem do jego potwierdzenia. Proces realizacji zamówienia rozpocznie się po jego kliknięciu.
  3. Potwierdzone zamówienia nie mogą być anulowane przez Zamawiającego.
  4. Pierwsze zamówienie Zamawiającego wymaga przedpłaty na postawie faktury proforma z 7-dniowym terminem płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty:
   1. wystawiona zostanie końcowa faktura VAT
   2. doładowana zostanie pula badań Konta Instytucji
   3. standardowo w terminie do 10 Dni Roboczych wysłane zostaną na koszt Laboratorium Masdiag zestawy do pobierania materiału w opłaconym wariancie
  5. Do kolejnych zamówień faktury VAT będą wystawiane z 14-dniowym terminem płatności. Równolegle z wystawieniem faktury VAT doładowywana będzie pula badań Konta Instytucji, a zestawy do pobierania materiału zostaną standardowo wysłane w terminie do 10 Dni Roboczych na koszt Laboratorium Masdiag. Adres do wysyłki zamówień musi znajdować się na terytorium Polski.
  6. W przypadku, gdy nie uda się dostarczyć zestawów do pobierania z winy zamawiającego za pierwszym razem, koszty kolejnych prób ponosić będzie zamawiający.
  7. W uzasadnionych przypadkach termin wysłania zestawów do pobierania materiału może się wydłużyć, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
  8. Zakupione badania i zestawy do pobierania materiału nie mogą być zwrócone przez Zamawiającego.
  9. W przypadku otrzymania niekompletnych lub nienadających się do użycia zestawów do pobierania materiału Laboratorium Masdiag wyśle brakujące części składowe na swój koszt w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia kierować należy na adres: pomoc@masdiag.pl
  10. Badanie powinno być zlecone w ciągu 12 miesięcy od daty doładowania puli. Minimalny czas przydatności do użycia zestawu do pobierania materiału w momencie wysyłki wynosi 12 miesięcy.
  11. W przypadku przeterminowania się zestawów do pobierania materiału należy skontaktować się z działem wsparcia pod adresem: pomoc@masdiag.pl
 5. Obowiązki stron
  1. Każde pobranie materiału powinno być poprzedzone Rejestracją Próbki w aplikacji internetowej Laboratorium Masdiag. W przypadku korzystania z wyrobu medycznego „Twój zestaw do badania” proces ten może przebiegać dwuetapowo, najpierw jako przypisanie przez Użytkownika badań do KODU DO REJESTRACJI zawartego w zestawie, a następnie sfinalizowanie rejestracji przez Pacjenta na stronie: https://rejestracja.masdiag.pl
  2. Pobranie materiału do badania za pomocą dostarczonego przez Laboratorium Masdiag zestawu musi odbyć się zgodnie z dołączoną instrukcją użycia. Materiał pobrany niezgodnie z instrukcją nie będzie analizowany.
  3. Laboratorium Masdiag zobowiązuje się do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i praktyki laboratoryjnej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości w tym zakresie oraz do zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z § 6.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. W odniesieniu do danych osobowych Pacjentów Laboratorium Masdiag oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. Przetwarzając dane osobowe Pacjentów, Laboratorium Masdiag realizuje swoje własne zadania związane z:
   1. obowiązkiem prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta (art. 24 w zw. z art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
   2. uprawnieniem diagnosty laboratoryjnego do zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego (art. 27a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej)
   3. obowiązkiem diagnosty laboratoryjnego zgłaszania wyniku określonych badań właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu (art. 29 ust. 1 ustawy o zapobieganiu i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)
  3. Laboratorium Masdiag zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
  4. Laboratorium Masdiag będzie przetwarzało na podstawie niniejszego Regulaminu następujące dane Pacjentów: imiona, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, płeć, nr telefonów, adresy e-mail, istotne dane kliniczne pacjenta – wyłącznie w celu realizacji umowy.
  5. Laboratorium Masdiag zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień zabezpieczeń, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO oraz na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 7. Warunki wypowiedzenia
  1. Niniejszy Regulamin oraz zawarta za jego pośrednictwem umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron (Zamawiającego lub Laboratorium Masdiag) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
  2. W celu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego niezbędne jest wysłanie przez niego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@masdiag.pl
  3. Badania zlecone w trakcie okresu wypowiedzenia zostaną wykonane przez Laboratorium Masdiag.
  4. Po rozwiązaniu umowy:
   1. Konto Instytucji
    • traci możliwość zakupu badań
    • traci możliwość Rejestracji Próbki
    • traci możliwość przypisania badań do KODU DO REJESTRACJI z „Twojego zestawu do badania”
    • zachowuje możliwość podglądu wyników wcześniej zleconych badań
   2. Konta Użytkowników założone w ramach Konta Instytucji
    • tracą możliwość Rejestracji Próbki
    • tracą możliwość przypisania badań do KODU DO REJESTRACJI z „Twojego zestawu do badania”
    • zachowują możliwość podglądu wyników wcześniej zleconych badań
  5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Laboratorium Masdiag, po upływie okresu wypowiedzenia pula badań na Koncie Instytucji zostanie wyzerowana, a równowartość niewykorzystanych badań po cenie ich zakupu zostanie zwrócona w ciągu 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu. Zostanie wystawiona faktura korygująca.
  6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, po upływie okresu wypowiedzenia pula badań na Koncie Instytucji zostanie wyzerowana bez zwrotu kosztów niewykorzystanych badań.
  7. W obu powyższych przypadkach nie podlega naprawieniu szkoda ewentualna (utracona szansa na uzyskanie korzyści) wiążąca się z utratą niewykorzystanych badań.
 8. Postanowienia ogólne
  1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Laboratorium Masdiag.
  2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralna część:
   1. Załącznik nr 1 – Wykaz dostępnych badań ze szczegółową specyfikacją
   2. Załącznik nr 2 – Instrukcja pobierania materiału
   3. Załącznik nr 3 – Cennik badań
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2021 r.
  4. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do założenia Konta Instytucji na stronie: https://rejestracja.masdiag.pl (opcja „Partnerzy Biznesowi firmy Masdiag”).
  5. Powiadomienie o aktualizacja Regulaminu, w tym załączników nr 1, nr 2 oraz nr 3, dokonywane będzie drogą elektroniczną:
   1. poprzez przekazanie nowej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy zakładaniu Konta Instytucji.
   2. za pośrednictwem komunikatu pojawiającego się po zalogowaniu do Konta Instytucji.
  6. W sytuacji aktualizacji Regulaminu przez Laboratorium Masdiag jego akceptacja jest niezbędna do dalszego korzystania z funkcji zakupu badań.
  7. Masdiag Sp. z o.o. to laboratorium bez dyskryminacji, bez języka nienawiści i przemocy. Nie akceptujemy żadnych przejawów dyskryminowania czy wykluczania ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania, orientację seksualną, pochodzenie etniczne itp. Oczekujemy, że nasi partnerzy, z którymi współpracujemy będą prezentować te same wartości.
  8. Masdiag Sp. z o.o. w swoich działaniach kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju.

  Załącznik nr 1

  WYKAZ BADAŃ DOSTĘPNYCH W OFERCIE MASDIAG SP. Z O.O.

  Nazwa badania Badanie analityczne Metoda pomiaru Czas oczekiwania na wynik od momentu przyjęcia materiału do Laboratorium
  Profil metabolitów witaminy D 25(OH)D3
  25(OH)D2
  24,25(OH)2D3
  Total 25(OH)D (suma 25(OH)D3 I 25(OH)D2)
  LC/MS-MS z suchej kropli krwi Do 3 Dni Roboczych
  Profil aminokwasów Alanina, Arginina, Asparagina, Beta-alanina, Cytrulina, Fenyloalanina, Glicyna, Glutamina, Histydyna, Homo-arginina, Izoleucyna, Kwas asparaginowy, Kwas gamma- aminomasłowy, Kwas glutaminowy, Leucyna, Lizyna, Metionina, Ornityna, Prolina, Sarkozyna, Seryna, Tauryna, Treonina, Tryptofan, Tyrozyna, Walina LC/MS-MS z suchej kropli krwi Do 6 Dni Roboczych
  Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 Oznaczenie ilościowe przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG ELISA z suchej kropli krwi Do 6 Dni Roboczych
  Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) Oznaczenie ilościowe THC w próbce suchej kropli krwi LC/MS-MS z suchej kropli krwi Do 6 Dni Roboczych
 1. SPECYFIKACJA BADANIA LABORATORYJNEGO - Profil metabolitów witaminy D
  1. Cel badania: Ocena zaopatrzenia organizmu w witaminę D, w tym szczególnie:
   1. diagnostyka niedoboru witaminy D u osób:
    • z nadwagą / niedowagą
    • na dietach eliminacyjnych / diecie bezmlecznej / z nietolerancją laktozy
    • z upośledzoną odpornością - cierpiących na częste infekcje bakteryjne lub wirusowe
    • cierpiących na choroby układu sercowo - naczyniowego / choroby autoimmunologiczne (RZS, Hashimoto, cukrzyca t.1, łuszczyca)
    • z upośledzonym wchłanianiem z przewodu pokarmowego - stany zapalne jelit, IBS
   2. diagnostyka różnicowa przyczyn krzywicy i osteomalacji szczególnie u:
    • osób po 65 r.ż.
    • kobiet w wieku okołomenopauzalnym
    • chorych na osteoporozę
   3. monitorowanie terapii/suplementacji witaminą D:
    • przed rozpoczęciem suplementacji, w celu ustalenia właściwej dawki
    • kontrola skuteczności suplementacji witaminy D3 (badanie po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia terapii / suplementacji)
   4. rozpoznanie hipowitaminozy i hiperwitaminozy D
  2. Przygotowanie do badania: Przystąpienie do badania nie wymaga specjalnego przygotowania. Można je bezpiecznie wykonać o dowolnej porze dnia (nie musimy być na czczo). Nie należy zaprzestawać przyjmowania leków przed badaniem, w tym również suplementów witaminy D3.
  3. Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  4. Substancje analizowane:
   • 25(OH)D3 - kalcyfediol, kalcydiol, 25-hydroksykalcyfediol lub 25-hydroksy witamina D3
   • 25(OH)D2 - 25-hydroksy witamina D2
   • 24,25(OH)2D3 – 24,25-dihykroksy witamina D3
   • 25(OH)D3 oraz 25(OH)D2 sumowane są do wartości całkowitej 25-hydroksy witaminy D, tzw. total 25(OH)D
  5. Rodzaj materiału badanego: sucha kropla krwi (ang. dried blood spot - DBS).
  6. Sposób pobrania materiału badanego: Krew włośniczkowa pobrana z opuszka palca na bibułę w ilości minimum dwóch (w pełni przesączonych) kropli pobranych na oddzielne pola. Bibuła suszona w pozycji horyzontalnej przez min. 3 godziny.
  7. Stabilność próbki badanej: Przechowywanie oraz przesyłanie wysuszonej bibuły z pobranym materiałem dozwolone w temperaturze pokojowej (do 30 dni) w torebce strunowej z osuszaczem.
  8. Czas oczekiwania na wynik: do 3 Dni Roboczych od przyjścia materiału do Laboratorium.
  9. Standardowe dni wykonywania badań: poniedziałek – piątek.
  10. Czas przechowywania materiału po wydaniu wyniku: 3 miesiące.
  11. Szczegóły metody: Oznaczenie panelu metabolitów witaminy D z suchej kropli krwi wykonywane jest techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) metodą rozcieńczeń izotopowych. Materiał badany w postaci krążków bibułowych poddaje się ekstrakcji roztworem zawierającym mieszaninę izotopowych wzorców odniesienia. Po przeprowadzeniu badanych związków w stan pochodny (DAPTAD), uzyskany ekstrakt analizowany jest techniką LC-MS/MS. Szczegółowe informacje nt. metody wykonania badań zawarte są w pracy: Rola et al. (2018) Development of a method for multiple vitamin D metabolite measurements by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry in dried blood spots. Analyst. 17; 144(1): 299-309 (podlinkowanie: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/AN/C8AN01422A ). Uzyskane wyniki stężenia metabolitów witaminy D w suchej kropli krwi są następnie przeliczane w oparciu o estymowaną wartość hematokrytu pacjenta i wyrażane w postaci stężenia w surowicy. Rekomenduje się interpretację uzyskanych wyników w odniesieniu do najnowszych rekomendacji dotyczących stężenia metabolitów i suplementacji witaminy D dla Polski.
  12. Sytuacje, w których próbkę badaną wyklucza się z analizy:
   • niewysuszona kropla krwi – zbyt szybkie umieszczenie niewysuszonej do końca bibuły w torebce strunowej
   • niewystarczająca ilość materiału (DBS) – brak materiału bądź jego niewystarczająca ilość
   • brak możliwości identyfikacji próbki badanej – brak kodu kreskowego lub kodu QR
 2. SPECYFIKACJA BADANIA LABORATORYJNEGO - Profil aminokwasów
  1. Cel badania: Ocena długoterminowego zaopatrzenia organizmu w aminokwasy oraz związki podobne w celu kontroli zrównoważonego żywienia w toku:
   1. diety eliminacyjnej (wykluczeniowej)
   2. praktyk żywieniowych takich jak dieta wegańska czy wegeteriańska
   3. suplementacji aminokwasów (BCAA, Beta-alanina, metionina, tyrozyna)
  2. Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  3. Substancje analizowane: Alanina (Ala), Arginina (Arg), Asparagina (Asn), Kwas asparaginowy (Asp), Beta-alanina (bAla), Cytrulina (Cit), Kwas glutaminowy (Glu), Glutamina (Gln), Glicyna (Gly), Histydyna (His), Homoarginina (hArg), Izoleucyna (Ile), Leucyna (Leu), Lizyna (Lys), Metionina (Met), Ornityna (Orn,) Fenyloalanina (Phe), Prolina (Pro), Sarkozyna (Sar), Seryna (Ser), Treonina (Thr), Tryptofan (Trp), Tyrozyna (Tyr), Valina (Val), Tauryna (Tau), Kwas gamma-aminomasłowy (GABA).
  4. Rodzaj materiału badanego: sucha kropla krwi (ang. dried blood spot - DBS).
  5. Sposób pobrania materiału badanego: Krew włośniczkowa pobrana z opuszka palca na bibułę w ilości minimum dwóch (w pełni przesączonych) kropli pobranych na oddzielne pola. Bibuła suszona w pozycji horyzontalnej przez min. 3 godziny.
  6. Stabilność próbki badanej: Przechowywanie oraz przesyłanie wysuszonej bibuły z pobranym materiałem dozwolone w temperaturze pokojowej (do 30 dni) w torebce strunowej z osuszaczem.
  7. Czas oczekiwania na wynik: do 6 Dni Roboczych od przyjścia materiału do laboratorium.
  8. Standardowy dzień wykonywania badań: czwartek.
  9. Czas przechowywania materiału bo wydaniu wyniku: 3 miesiące.
  10. Szczegóły metody: Oznaczenie panelu aminokwasów oraz związków podobnych z suchej kropli krwi wykonywane jest techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) metodą rozcieńczeń izotopowych. Materiał badany w postaci krążków bibułowych poddaje się ekstrakcji roztworem zawierającym mieszaninę izotopowych wzorców odniesienia. Uzyskane wyniki stężenia aminokwasów w suchej kropli krwi są odnoszone do norm populacji Polski w zależności od pory dnia, w którym próbka była pobrana:
   • rano, na czczo – rekomendowany sposób pobrania materiału jeżeli pacjent chce monitorować długoterminowo wpływ diety na zaopatrzenie w aminokwasy,
   • o dowolnej porze dnia, bez względu na spożyty posiłek – rekomendowany sposób pobrania materiału jeżeli pacjent chce monitorować efektywność diety (wchłanianie, biodostępność) bądź suplementacji aminokwasami w cyklu dobowym.
  11. Sytuacje, w których próbkę badaną wyklucza się z analizy:
   • niewysuszona kropla krwi – zbyt szybkie umieszczenie niewysuszonej do końca bibuły w torebce strunowej
   • niewystarczająca ilość materiału (DBS) – brak materiału bądź jego niewystarczająca ilość
   • brak możliwości identyfikacji próbki badanej – brak kodu kreskowego lub kodu QR
 3. SPECYFIKACJA BADANIA LABORATORYJNEGO - Przeciwciała anty-SARS-CoV-2
  1. Pełna nazwa badania: Oznaczenie ilościowe przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG w suchej kropli krwi.
  2. Cel badania: Wsparcie diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 jako uzupełnienie bezpośredniego wykrywania patogenu oraz ocena stężenia wytworzonych przeciwciał po szczepieniu szczepionkami opartymi na podjednostce S1/RBD koronawirusa.
  3. Metoda wykonania badania: Immunoenzymatyczna (ELISA)
  4. Nazwa oraz producent testu: Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG) EUROIMMUN
  5. Substancje analizowane: Przeciwciała neutralizujące specyficzne względem regionu wiążącego receptor białka kolca (białka S) wirusa SARS-CoV-2.
  6. Rodzaj materiału badanego: sucha kropla krwi (ang. dried blood spot - DBS).
  7. Sposób pobrania materiału badanego: Krew włośniczkowa pobrana z opuszka palca na bibułę w ilości minimum dwóch (w pełni przesączonych) kropli pobranych na oddzielne pola. Bibuła suszona w pozycji horyzontalnej przez min. 3 godziny.
  8. Stabilność próbki badanej: Próbki w postaci suchej kropli krwi zabezpieczone w szczelnie zamkniętej torebce strunowej z osuszaczem są stabilne przez 14 dni w temperaturze pokojowej (od +18°C do +25°C) oraz do 21 dni w temperaturze chłodniczej (od +2°C do +8°C).
  9. Czas oczekiwania na wynik: do 6 Dni Roboczych od przyjścia materiału do laboratorium.
  10. Standardowy dzień wykonywania badań: czwartek.
  11. Czas przechowywania materiału bo wydaniu wyniku: 1 miesiąc.
  12. Sytuacje w której próbkę badaną wyklucza się z analizy:
   • niewysuszona kropla krwi – zbyt szybkie umieszczenie niewysuszonej do końca bibuły w torebce strunowej
   • niewystarczająca ilość materiału (DBS) – brak materiału bądź jego niewystarczająca ilość
   • brak możliwości identyfikacji próbki badanej – brak kodu kreskowego lub kodu QR
 4. SPECYFIKACJA BADANIA LABORATORYJNEGO - Δ9-tetrahydrocannabinol
  1. Pełna nazwa badania: Oznaczenie ilościowe Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) w próbce suchej kropli krwi.
  2. Cel badania: Określenie ewentualnej obecności i stężenia THC oraz jego metabolitu THC-COOH w próbkach suchej kropli krwi. Obecność tych związków w materiale badanym może wynikać:
   1. z długotrwałego, systematycznego zażywaniu preparatów konopnych
   2. z ekspozycji organizmu na THC
   Badanie ma charakter jedynie informacyjny i nie może stanowić dowodu w sprawach karnych.
  3. Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  4. Substancje analizowane:
   • (−)-trans-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)
   • 11-nor-9-karboksy- Δ9-tetrahydrocannabinol (THC-COOH)
  5. Rodzaj materiału badanego: sucha kropla krwi (ang. dried blood spot - DBS).
  6. Sposób pobrania materiału badanego: Krew włośniczkowa pobrana z opuszka palca na bibułę w ilości minimum dwóch (w pełni przesączonych) kropli pobranych na oddzielne pola. Bibuła suszona w pozycji horyzontalnej przez min. 3 godziny.
  7. Stabilność próbki badanej: Przechowywanie oraz przesyłanie wysuszonej bibuły z pobranym materiałem dozwolone w temperaturze pokojowej (do 30 dni) w torebce strunowej z osuszaczem.
  8. Czas oczekiwania na wynik: do 6 Dni Roboczych od przyjścia materiału do laboratorium.
  9. Standardowe dni wykonywania badań: poniedziałek – piątek.
  10. Czas przechowywania materiału bo wydaniu wyniku: 1 miesiąc.
  11. Szczegóły metody: Oznaczenie THC i THC-COOH z suchej kropli krwi wykonywane jest techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) metodą rozcieńczeń izotopowych. Materiał badany w postaci krążków bibułowych poddawany ekstrakcji roztworem zawierającym mieszaninę izotopowych wzorców odniesienia. Po przeprowadzeniu badanych związków w stan pochodny przy użyciu chlorku p-dimetyloaminofenylodiazoniowego uzyskany ekstrakt analizowany jest techniką LC-MS/MS.
  12. Sytuacje, w których próbkę badaną wyklucza się z analizy:
   • niewysuszona kropla krwi – zbyt szybkie umieszczenie niewysuszonej do końca bibuły w torebce strunowej
   • niewystarczająca ilość materiału (DBS) – brak materiału bądź jego niewystarczająca ilość
   • brak możliwości identyfikacji próbki badanej – brak kodu kreskowego lub kodu QR
 5. Załącznik nr 2

  INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU – sucha kropla krwi

  Załącznik nr 3

  CENNIK BADAŃ MASDIAG SP. Z O.O.

  Jednostkowe ceny badań dla zamówienia jednorazowego od 10 do 20 sztuk

  Rodzaj badania

  Badanie z zestawem do pobierania materiału

  w formie wyrobu medycznego "Twój zestaw do badania"

  (1 badanie + 1 zestaw do pobierania)

  Badanie z zestawem do pobierania materiału

  (konfekcjonowane po 10 szt.)

  Badanie bez zestawu do pobierania materiału

  (1 badanie)

  Profil metabolitów witaminy D

  103,00 zł

  79,00 zł

  71,00 zł

  Profil aminokwasów

  173,00 zł

  149,00 zł

  141,00 zł

  Przeciwciała anty-SARS-CoV-2

  95,00 zł

  71,00 zł

  63,00 zł

  Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)

  124,00 zł

  100,00 zł

  92,00 zł

  Jednostkowe ceny badań dla zamówienia jednorazowego od 21 do 50 sztuk

  Rodzaj badania

  Badanie z zestawem do pobierania materiału w formie wyrobu medycznego "Twój zestaw do badania"

  (1 badanie + 1 zestaw do pobierania)

  Badanie z zestawem do pobierania materiału

  (konfekcjonowane po 10 szt.)

  Badanie bez zestawu do pobierania materiału

  (1 badanie)

  Profil metabolitów witaminy D

  83,00 zł

  59,00 zł

  51,00 zł

  Profil aminokwasów

  123,00 zł

  99,00 zł

  91,00 zł

  Przeciwciała anty-SARS-CoV-2

  89,00 zł

  65,00 zł

  57,00 zł

  Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)

  109,00 zł

  85,00 zł

  77,00 zł

  Jednostkowe ceny badań dla zamówienia jednorazowego od 51 do 200 sztuk

  Rodzaj badania

  Badanie z zestawem do pobierania materiału w formie wyrobu medycznego "Twój zestaw do badania"

  (1 badanie + 1 zestaw do pobierania)

  Badanie z zestawem do pobierania materiału

  (konfekcjonowane po 10 szt.)

  Badanie bez zestawu do pobierania materiału

  (1 badanie)

  Profil metabolitów witaminy D

  67,00 zł

  43,00 zł

  35,00 zł

  Profil aminokwasów

  93,00 zł

  69,00 zł

  61,00 zł

  Przeciwciała anty-SARS-CoV-2

  89,00 zł

  65,00 zł

  57,00 zł

  Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)

  89,00 zł

  65,00 zł

  57,00 zł

  Jednostkowe ceny badań dla zamówienia jednorazowego od 201 sztuk

  Rodzaj badania

  Badanie z zestawem do pobierania materiału w formie wyrobu medycznego "Twój zestaw do badania"

  (1 badanie + 1 zestaw do pobierania)

  Badanie z zestawem do pobierania materiału

  (konfekcjonowane po 10 szt.)

  Badanie bez zestawu do pobierania materiału

  (1 badanie)

  Profil metabolitów witaminy D

  64,00 zł

  40,00 zł

  32,00 zł

  Profil aminokwasów

  84,00 zł

  60,00 zł

  52,00 zł

  Przeciwciała anty-SARS-CoV-2

  89,00 zł

  65,00 zł

  57,00 zł

  Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)

  78,00 zł

  54,00 zł

  46,00 zł

  Jednostkowa cena „Powtórzonego badania dla anulowanej próbki” to 8,00 zł + koszty wysyłki (14,72 zł).